20210801 200316
CONTESTANT #6
VARSHA GOWDA
64 votes

Male

#1
2725 votes
#2
308 votes
#3
141 votes
#4
1267 votes
#5
2050 votes
#6
55 votes
#7
30 votes
#8
11 votes
#9
433 votes
#10
104 votes
#11
715 votes
#12
1590 votes

Female

#2
393 votes
#3
57 votes
#4
540 votes
#5
120 votes
#6
64 votes
#7
110 votes
#8
5 votes
Top Female Contestants
#4 ABHINAYA JESSY
540 votes
#2 TEJASWINI V AYYENGAR
393 votes
#5 KAVYA GOWDA
120 votes
#7 NISARGA S
110 votes
#6 VARSHA GOWDA
64 votes
#3 SWAPNA MADALA
57 votes
#1 MUTHYALA AKSHARA NETHA
17 votes
#8 JAYSHREE SARANGI
5 votes
#10 WILD CARD (not confirmed)
2 votes
#9 WILD CARD (not confirmed)
1 vote
Current Pageants
Logo
February 7 - March 19, 2022
Logo
August 5, 2021 - January 31, 2022
Logo
January 12 - February 25, 2022
Logo
February 1 - 27, 2022